Former Lodges

Grand Lodge of Japan
Kyushu Lodge No. 4 Fukuoka Dark
Kyoto Masonic Lodge No. 5 Kyoto Dark
Moriahyama Lodge No. 7 Tokyo  = No. 3
Honshu Lodge No. 8 Tokorozawa  = No. 3
Kansai Lodge No. 12 Kobe  = No. 5
Cherry Blossom Lodge No. 14 Itazuke  = No. 9
Hokkaido Lodge No. 17 Sapporo Dark
Harmony Lodge No. 18 Tokyo Dark
Wakkanai Centennial Lodge No. 21 Sapporo  = No. 17
United Grand Lodge of England
Yokohama Lodge No. 1092 Yokohama Dark
Otentosama Lodge No. 1263 Yokohama Dark
Nippon Lodge No. 1344 Tokyo Dark
Tokyo Lodge No. 2015 Tokyo Dark
Albion in the Far East Lodge No. 3729 Kobe Dark
Orient Mark Lodge No. 304 Yokohama Dark
Torii Mark Lodge No. 837 Kobe Dark
Grand Lodge of Scotland
Nagasaki Lodge No. 710 Nagasaki Dark